Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 48 105 45.71%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 51 151 33.77%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 61 214 28.50%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 96 246 39.02%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 145 590 24.58%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 180 369 48.78%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 142 317 44.79%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 182 470 38.72%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 90 233 38.63%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 175 391 44.76%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 118 267 44.19%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 101 281 35.94%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 130 586 22.18%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 157 41.40%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 223 386 57.77%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 112 229 48.91%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 181 468 38.68%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 98 198 49.49%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 71 137 51.82%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 67 205 32.68%
396 BTCANDY - Chia kẹo 147 294 50.00%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 111 28.83%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%