Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 79 341 23.17%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 23 69 33.33%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 62 137 45.26%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 8 17 47.06%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 102 21.57%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 49 161 30.43%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 39 138 28.26%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 74 184 40.22%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 119 271 43.91%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 29 104 27.88%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 57 111 51.35%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 79 168 47.02%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 87 217 40.09%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 13 18 72.22%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 19 53 35.85%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 26 57 45.61%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 27 100 27.00%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 30 91 32.97%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 75 320 23.44%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 97 323 30.03%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 16 22 72.73%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 53 94 56.38%