Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 31 103 30.10%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 30 53 56.60%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 61 166 36.75%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 41 78 52.56%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 15 20 75.00%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 73 251 29.08%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 60 231 25.97%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 22 76 28.95%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 16 27 59.26%
504 GOLFYARD – Sân Golf 13 37 35.14%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 18 38 47.37%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 14 45 31.11%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 12 16 75.00%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 57 149 38.26%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 54 119 45.38%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 37 67 55.22%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 19 71 26.76%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 76 168 45.24%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 33 88 37.50%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 24 67 35.82%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 32 59 54.24%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 14 28 50.00%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 33 117 28.21%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 19 91 20.88%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 7 15 46.67%