Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 40 127 31.50%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 45 74 60.81%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 64 178 35.96%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 50 87 57.47%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 16 22 72.73%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 96 322 29.81%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 75 315 23.81%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 30 91 32.97%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 27 45 60.00%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 26 57 45.61%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 19 53 35.85%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 13 18 72.22%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 85 214 39.72%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 76 153 49.67%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 54 97 55.67%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 29 104 27.88%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 118 270 43.70%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 73 182 40.11%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 39 138 28.26%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 49 158 31.01%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 102 21.57%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 8 17 47.06%