Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 36 69 52.17%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 36 85 42.35%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 36 99 36.36%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 36 59 61.02%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 35 86 40.70%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 35 86 40.70%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 52 65.38%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 34 93 36.56%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 32 205 15.61%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 111 28.83%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 32 91 35.16%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 31 110 28.18%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 31 91 34.07%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 30 117 25.64%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 83 36.14%
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 30 122 24.59%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 30 93 32.26%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 29 104 27.88%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 28 61 45.90%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 27 133 20.30%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 27 100 27.00%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%