Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 64 178 35.96%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 45 74 60.81%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 40 127 31.50%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 60 100 60.00%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 37 58 63.79%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 32 89 35.96%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 75 172 43.60%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 165 311 53.05%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 96 219 43.84%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 17 70.59%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 6 21 28.57%
484 SPLITSTR – Tách xâu 16 76 21.05%
483 DPRUNNING – Tập chạy 50 134 37.31%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 35 86 40.70%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 18 27 66.67%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 27 60 45.00%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 132 12.88%
477 DPKESACH – Giá sách 21 55 38.18%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 27 129 20.93%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 35 68 51.47%
474 DPMARKET – Hội trợ 79 247 31.98%
473 DPWATER – Cấp nước 22 41 53.66%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 12 36 33.33%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 35 58 60.34%