#317. MK12SUM – Đa thức

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Với số thực x và số nguyên dương n , tính tổng: S_n = x + x^2 + x^3 + … + x^n

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số thực x và một số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi bộ test, ghi ra trên một dòng số S_n làm tròn đến 5 chữ số thập phân.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
0.1000 1
1.000 5
1.001 100
Dữ liệu ra:
0.10000
5.00000
105.22081

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 10^5, |x| ≤ 10, 1 ≤ n ≤ 10^5 , kết quả đảm bảo biểu diễn được bởi kiểu double