Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 78 33.33%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 35 83 42.17%
428 DPDIVI – Chia nhóm 53 185 28.65%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 96 191 50.26%
426 DPLATGACH – Lát gạch 105 208 50.48%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 183 646 28.33%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 192 478 40.17%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 131 226 57.96%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 178 507 35.11%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 75 197 38.07%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 322 612 52.61%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 225 397 56.68%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 229 421 54.39%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 18 50.00%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 31 102 30.39%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 16 38 42.11%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 202 519 38.92%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 236 671 35.17%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 375 692 54.19%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 66 240 27.50%