Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 18 28 64.29%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 16 20 80.00%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 9 17 52.94%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 14 23 60.87%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 37 16.22%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
887 POSTMAN - Chuyển phát hàng 1 17 5.88%
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 19 100 19.00%
926 LADDER - Lấy đồ 13 29 44.83%
1080 SPSEQ - Chia dãy 22 43 51.16%