Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 16 25 64.00%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 14 18 77.78%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 7 14 50.00%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 12 20 60.00%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 37 16.22%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
887 POSTMAN - Chuyển phát hàng 1 17 5.88%
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 18 92 19.57%
926 LADDER - Lấy đồ 13 29 44.83%
1080 SPSEQ - Chia dãy 19 37 51.35%