Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
477 DPKESACH – Giá sách 22 56 39.29%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 132 12.88%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 30 63 47.62%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 23 37 62.16%
483 DPRUNNING – Tập chạy 53 160 33.13%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 8 28 28.57%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 17 70.59%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 99 223 44.39%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 54 235 22.98%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 93 309 30.10%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 58 104 55.77%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 102 47.06%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
623 LCMSEQ 19 105 18.10%
634 GRADUATION 7 10 70.00%
648 BTOWER 9 33 27.27%
653 AVERAGE 5 127 3.94%
657 DPD1 3 8 37.50%
669 AURORA 0 0 -
827 SEQ - Dãy số 39 131 29.77%
828 SEQPART – Chia dãy 21 45 46.67%
829 PAGODA - Famous Pagoda 7 42 16.67%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 69 157 43.95%
848 SALEOFF - Khuyến mại 12 29 41.38%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 22 29 75.86%