Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
477 DPKESACH – Giá sách 19 53 35.85%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 16 106 15.09%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 24 55 43.64%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 18 27 66.67%
483 DPRUNNING – Tập chạy 49 133 36.84%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 6 21 28.57%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 17 70.59%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 79 174 45.40%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 47 196 23.98%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 83 278 29.86%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 50 96 52.08%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
623 LCMSEQ 17 86 19.77%
634 GRADUATION 7 10 70.00%
648 BTOWER 7 22 31.82%
653 AVERAGE 5 127 3.94%
657 DPD1 3 5 60.00%
669 AURORA 0 0 -
827 SEQ - Dãy số 39 131 29.77%
828 SEQPART – Chia dãy 17 37 45.95%
829 PAGODA - Famous Pagoda 7 42 16.67%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 59 145 40.69%
848 SALEOFF - Khuyến mại 11 22 50.00%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 17 23 73.91%