Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 14 29 48.28%