Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1080 SPSEQ - Chia dãy 22 43 51.16%
926 LADDER - Lấy đồ 13 29 44.83%
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 19 100 19.00%
887 POSTMAN - Chuyển phát hàng 1 17 5.88%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 37 16.22%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 14 23 60.87%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 9 17 52.94%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 16 20 80.00%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 18 28 64.29%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 18 25 72.00%
848 SALEOFF - Khuyến mại 12 27 44.44%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 66 154 42.86%
829 PAGODA - Famous Pagoda 7 42 16.67%
828 SEQPART – Chia dãy 21 45 46.67%
827 SEQ - Dãy số 39 131 29.77%
669 AURORA 0 0 -
657 DPD1 3 8 37.50%
653 AVERAGE 5 127 3.94%
648 BTOWER 9 33 27.27%
634 GRADUATION 7 10 70.00%
623 LCMSEQ 19 105 18.10%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 102 47.06%