Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1080 SPSEQ - Chia dãy 19 37 51.35%
926 LADDER - Lấy đồ 13 29 44.83%
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 18 92 19.57%
887 POSTMAN - Chuyển phát hàng 1 17 5.88%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 37 16.22%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 12 20 60.00%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 7 14 50.00%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 14 18 77.78%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 16 25 64.00%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 17 23 73.91%
848 SALEOFF - Khuyến mại 11 22 50.00%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 59 145 40.69%
829 PAGODA - Famous Pagoda 7 42 16.67%
828 SEQPART – Chia dãy 17 37 45.95%
827 SEQ - Dãy số 39 131 29.77%
669 AURORA 0 0 -
657 DPD1 3 5 60.00%
653 AVERAGE 5 127 3.94%
648 BTOWER 7 22 31.82%
634 GRADUATION 7 10 70.00%
623 LCMSEQ 17 86 19.77%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%