Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
623 LCMSEQ 14 67 20.90%