Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 24 233 10.30%