Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 221 762 29.00%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 180 369 48.78%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 147 447 32.89%
379 NUMTRANS - Ghép số 143 234 61.11%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 142 317 44.79%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 40 70 57.14%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 30 48 62.50%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 27 122 22.13%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 101 24.75%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 24 233 10.30%
629 SAMEPAIR 22 83 26.51%
5060 FACTORIAL - Số giai thừa 21 46 45.65%
662 BIGMOD 20 61 32.79%
615 BEGIN9 20 87 22.99%
623 LCMSEQ 19 105 18.10%
708 CD2B19 - Ước 10 35 28.57%
709 CD2B20 - Cân đĩa 9 18 50.00%
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 1 38 2.63%