Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10046 [OLP 2018 kc] #WIFIPASS mật khẩu wifi 8 26 30.77%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 16 32 50.00%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 31 85 36.47%
1049 ACM - Cuộc thi lập trình 13 23 56.52%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 57 277 20.58%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 31 91 34.07%
840 ANUMLA - Khôi phục lại mảng 3 9 33.33%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 153 378 40.48%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 49 18.37%
652 AQUERY2 19 80 23.75%
668 ART 6 19 31.58%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 100 200 50.00%
669 AURORA 0 0 -
653 AVERAGE 5 127 3.94%
898 BANDWIDTH - Băng thông 0.00%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 157 41.40%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 1 38 2.63%
2333 BEAUTARR 18 60 30.00%
615 BEGIN9 20 87 22.99%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 22 104 21.15%