Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 16 32 50.00%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 81 91 89.01%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 63 34.92%
1049 ACM - Cuộc thi lập trình 10 15 66.67%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 48 209 22.97%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 39 88 44.32%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 126 23.81%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 30 85 35.29%
840 ANUMLA - Khôi phục lại mảng 3 9 33.33%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 142 354 40.11%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 18 50.00%
652 AQUERY2 18 77 23.38%
668 ART 5 16 31.25%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 46 93 49.46%
669 AURORA 0 0 -
653 AVERAGE 5 127 3.94%
898 BANDWIDTH - Băng thông 0.00%
537 BAODONG – Bao đóng 15 17 88.24%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 53 222 23.87%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 64 156 41.03%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 1 34 2.94%
2333 BEAUTARR 15 53 28.30%
615 BEGIN9 18 79 22.78%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 18 96 18.75%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 39 60 65.00%