#10046. [OLP 2018 kc] #WIFIPASS mật khẩu wifi

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Nguyễn Văn Đạt

Đề bài

image
Lưu ý: input và output là stdin và stdout