#652. AQUERY2

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 11

Có một dãy số ban đầu rỗng. Người ta lần lượt thực hiện Q thao tác. Ở thao tác thứ i , người ta sẽ chèn thêm b_i số có giá trị a_i vào cuối dãy số.

Sau khi thực hiện xong cả Q thao tác, hãy cho biết số nhỏ thứ K trong dãy có giá trị bao nhiêu.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên Q\ (1 ≤ Q ≤ 10^5) - số thao tác được thực hiện;
  • Q dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm hai số nguyên a_i b_i (1 ≤ a_i, b_i ≤ 10^9) - mô tả thao tác thứ i ;
  • Dòng tiếp theo gồm số nguyên K\ (1 ≤ K ≤ b_1 + b_2 + . . . + b_Q) .

Dữ liệu ra:

  • In ra giá trị số nhỏ thứ K sau khi thực hiện Q thao tác.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
5 2
2 3
3 1
4
Dữ liệu ra:
3
Dữ liệu vào:
4
7 1
1 1
4 1
4 1
3
Dữ liệu ra:
4
Dữ liệu vào:
1
100 1
1
Dữ liệu ra:
100
Giải thích
  • Ở ví dụ thứ nhất, dãy số thu được là [5, 5, 2, 2, 2, 3] . Giá trị nhỏ thứ 4 trong dãy này là 3 ;
  • Ở ví dụ thứ hai, dãy số thu được là [7, 1, 4, 4] . Giá trị nhỏ thứ 3 trong dãy này là 4 ;
  • Ở ví dụ thứ ba, dãy số thu được là [100] . Giá trị nhỏ nhất trong dãy này cũng là 100 .

Giới hạn:

  • Subtask \#1\ (50\%\text{ số điểm}): b_i ≤ 10 với 1 ≤ i ≤ Q ;
  • Subtask \#2\ (50\%\text{ số điểm}): Không có giới hạn gì thêm