Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 61 185 32.97%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 62 149 41.61%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 112 312 35.90%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 80 305 26.23%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 30 117 25.64%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 40 148 27.03%
447 DPCABLE – Nối cáp 40 110 36.36%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 16 68 23.53%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 10 34 29.41%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 52 65.38%
451 DPPAINT – Sơn nhà 73 131 55.73%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 24 79 30.38%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 44 78 56.41%
467 COVER - Mái che 59 174 33.91%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 23 60 38.33%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 26 72 36.11%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 37 57 64.91%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 36 59 61.02%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 13 37 35.14%
473 DPWATER – Cấp nước 22 41 53.66%
474 DPMARKET – Hội trợ 83 257 32.30%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 36 69 52.17%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 27 133 20.30%
477 DPKESACH – Giá sách 22 56 39.29%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 132 12.88%