Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 54 164 32.93%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 56 139 40.29%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 103 287 35.89%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 67 259 25.87%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 23 87 26.44%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 40 148 27.03%
447 DPCABLE – Nối cáp 37 103 35.92%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 15 58 25.86%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 10 31 32.26%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 49 69.39%
451 DPPAINT – Sơn nhà 61 118 51.69%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 20 65 30.77%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 31 55 56.36%
467 COVER - Mái che 53 146 36.30%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 22 58 37.93%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 25 65 38.46%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 35 55 63.64%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 32 55 58.18%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 11 32 34.38%
473 DPWATER – Cấp nước 21 37 56.76%
474 DPMARKET – Hội trợ 77 242 31.82%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 30 49 61.22%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 23 108 21.30%
477 DPKESACH – Giá sách 19 53 35.85%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 16 106 15.09%