Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 24 55 43.64%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 18 27 66.67%
483 DPRUNNING – Tập chạy 49 133 36.84%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 6 21 28.57%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 17 70.59%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 79 174 45.40%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 50 120 41.67%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 32 89 35.96%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 36 54 66.67%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 47 196 23.98%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 58 98 59.18%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 40 127 31.50%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 44 73 60.27%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 62 169 36.69%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 49 86 56.98%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 16 22 72.73%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 91 309 29.45%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 74 308 24.03%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 20 76 26.32%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 92 232 39.66%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 63 34.92%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 69 255 27.06%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 126 23.81%
537 BAODONG – Bao đóng 15 17 88.24%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 177 352 50.28%