Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 30 63 47.62%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 23 37 62.16%
483 DPRUNNING – Tập chạy 53 160 33.13%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 8 28 28.57%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 17 70.59%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 99 223 44.39%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 77 176 43.75%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 35 95 36.84%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 45 66 68.18%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 54 235 22.98%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 65 110 59.09%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 45 135 33.33%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 48 78 61.54%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 68 195 34.87%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 54 95 56.84%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 17 23 73.91%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 100 327 30.58%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 76 325 23.38%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 32 114 28.07%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 125 279 44.80%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 34 96 35.42%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 95 364 26.10%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
537 BAODONG – Bao đóng 18 22 81.82%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 231 451 51.22%