Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 50 68.00%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 126 348 36.21%
477 DPKESACH – Giá sách 21 55 38.18%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 96 191 50.26%
426 DPLATGACH – Lát gạch 105 208 50.48%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 71 125 56.80%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 75 197 38.07%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 16 68 23.53%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 321 611 52.54%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 110 302 36.42%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 96 219 43.84%
474 DPMARKET – Hội trợ 82 255 32.16%
451 DPPAINT – Sơn nhà 68 126 53.97%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 227 419 54.18%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 58 180 32.22%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 178 507 35.11%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 40 148 27.03%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 132 12.88%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 26 67 38.81%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 63 162 38.89%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 40 64 62.50%
483 DPRUNNING – Tập chạy 51 139 36.69%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 192 478 40.17%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 10 34 29.41%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 183 646 28.33%