Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
4 QUINE - Hack não!!! 95 646 14.71%
5 DATE - Đoán ngày 14 58 24.14%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 60 247 24.29%
31 HY024 - Xe Buýt 0 12 0.00%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 0 21 0.00%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 21 50 42.00%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 24 50 48.00%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 11 79 13.92%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 22 85 25.88%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 3 6 50.00%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 6 8 75.00%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 132 414 31.88%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 94 216 43.52%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 113 188 60.11%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 146 245 59.59%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 146 451 32.37%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 72 312 23.08%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 105 169 62.13%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 58 84 69.05%
241 XEPGACH - Xếp gạch 34 77 44.16%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 38 61 62.30%
243 DANCE - Khiêu vũ 129 342 37.72%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 51 102 50.00%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 85 320 26.56%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 48 209 22.97%