Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10046 [OLP 2018 kc] #WIFIPASS mật khẩu wifi 7 25 28.00%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 16 32 50.00%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 23 69 33.33%
1049 ACM - Cuộc thi lập trình 10 17 58.82%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 56 274 20.44%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 140 23.57%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 30 86 34.88%
840 ANUMLA - Khôi phục lại mảng 3 9 33.33%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 150 372 40.32%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 18 50.00%
652 AQUERY2 18 77 23.38%
668 ART 6 19 31.58%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 100 200 50.00%
669 AURORA 0 0 -
653 AVERAGE 5 127 3.94%
898 BANDWIDTH - Băng thông 0.00%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 157 41.40%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 1 37 2.70%
2333 BEAUTARR 17 59 28.81%
615 BEGIN9 19 84 22.62%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 22 104 21.15%