Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 33 86 38.37%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 50 86 58.14%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 292 613 47.63%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 92 167 55.09%
543 SPANNING – Cây khung 160 315 50.79%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 75 156 48.08%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 37 104 35.58%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 52 124 41.94%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 9 34 26.47%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 128 38.28%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 323 585 55.21%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 176 398 44.22%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 72 211 34.12%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 21 50 42.00%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 83 93 89.25%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 91 250 36.40%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 93 309 30.10%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 58 104 55.77%
565 EVA - Sơ tán 104 183 56.83%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 42 50.00%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 84 196 42.86%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 102 47.06%