Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 28 70 40.00%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 39 68 57.35%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 238 514 46.30%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 80 139 57.55%
543 SPANNING – Cây khung 146 293 49.83%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 60 111 54.05%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 27 73 36.99%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 25 28.00%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 13 51 25.49%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 46 119 38.66%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 244 469 52.03%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 121 275 44.00%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 60 161 37.27%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 46 41.30%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 25 58 43.10%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 81 91 89.01%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 88 242 36.36%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 83 278 29.86%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 50 96 52.08%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 62 143 43.36%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 33 59 55.93%