Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 70 284 24.65%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 27 109 24.77%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 224 395 56.71%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 60 145 41.38%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 23 78 29.49%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 98 169 57.99%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 78 33.33%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 49 136 36.03%
473 DPWATER – Cấp nước 22 41 53.66%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 6 21 28.57%
641 ELECTION 7 8 87.50%
647 ELEVATOR 32 50 64.00%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 18 27 66.67%
1247 EQUA - Phương trình 34 123 27.64%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 180 369 48.78%
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 16 102 15.69%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
565 EVA - Sơ tán 90 160 56.25%
2042 EXAM - Làm bài thi 2 19 10.53%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 23 114 20.18%
5060 FACTORIAL - Số giai thừa 21 46 45.65%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 53 107 49.53%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 37 82 45.12%