Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
652 AQUERY2 18 77 23.38%
653 AVERAGE 5 127 3.94%
654 CONSEQ 8 15 53.33%
656 CLKANGLE 6 7 85.71%
657 DPD1 3 5 60.00%
659 GARDEN 1 4 25.00%
661 COUNTSTR 8 25 32.00%
662 BIGMOD 20 61 32.79%
663 RBPOINT2 30 78 38.46%
664 XORSUM 3 6 50.00%
667 QUAYTRON 1 2 50.00%
668 ART 5 16 31.25%
669 AURORA 0 0 -
671 TABWALK 14 24 58.33%
672 MDIST 14 18 77.78%
677 FILEDEL 20 86 23.26%
678 NYTRAVEL 32 70 45.71%
679 STR 13 16 81.25%
680 SUBSTR – Khớp xâu 86 265 32.45%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 13 20 65.00%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 22 113 19.47%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 44 203 21.67%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 30 85 35.29%
694 FAREWELL - Chia tay 15 22 68.18%
698 CD2B05 - Số đẹp 23 49 46.94%