Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
651 HCN 6 16 37.50%
652 AQUERY2 19 80 23.75%
653 AVERAGE 5 142 3.52%
654 CONSEQ 8 19 42.11%
656 CLKANGLE 10 19 52.63%
657 DPD1 3 8 37.50%
659 GARDEN 1 4 25.00%
661 COUNTSTR 8 25 32.00%
662 BIGMOD 20 61 32.79%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
664 XORSUM 3 6 50.00%
667 QUAYTRON 1 2 50.00%
668 ART 6 19 31.58%
669 AURORA 0 0 -
671 TABWALK 14 24 58.33%
672 MDIST 18 27 66.67%
677 FILEDEL 20 86 23.26%
678 NYTRAVEL 44 95 46.32%
679 STR 13 16 81.25%
680 SUBSTR – Khớp xâu 89 275 32.36%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 15 32 46.88%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 24 130 18.46%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 49 258 18.99%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 32 92 34.78%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%