Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 42 106 39.62%
248 PHU - Đoạn phủ 60 130 46.15%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 20 48 41.67%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 11 114 9.65%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 15 28 53.57%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 9 33 27.27%
253 BRIDGE - Qua cầu 15 76 19.74%
254 GAME - Trời cho 26 78 33.33%
255 ZSUM - ZERO SUM 86 328 26.22%
256 TBC - Dãy số 56 263 21.29%
257 SEQ - Dãy số 134 620 21.61%
258 PANCAKES - Làm bánh 61 136 44.85%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 55 185 29.73%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 204 665 30.68%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 53 250 21.20%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 51 196 26.02%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 171 352 48.58%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 120 265 45.28%
363 DOEXAM - Làm bài thi 149 296 50.34%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 72 150 48.00%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 207 703 29.45%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 210 747 28.11%
376 DISTICH - Câu đối Tết 35 94 37.23%
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 10 25 40.00%
379 NUMTRANS - Ghép số 130 214 60.75%