Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 45 110 40.91%
248 PHU - Đoạn phủ 64 140 45.71%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 20 52 38.46%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 13 126 10.32%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 15 29 51.72%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 10 50 20.00%
253 BRIDGE - Qua cầu 16 77 20.78%
254 GAME - Trời cho 27 98 27.55%
255 ZSUM - ZERO SUM 99 362 27.35%
256 TBC - Dãy số 70 295 23.73%
257 SEQ - Dãy số 144 670 21.49%
258 PANCAKES - Làm bánh 80 180 44.44%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 55 186 29.57%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 221 762 29.00%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 55 253 21.74%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 61 214 28.50%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 180 369 48.78%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 142 317 44.79%
363 DOEXAM - Làm bài thi 174 352 49.43%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 75 153 49.02%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 229 760 30.13%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 231 822 28.10%
376 DISTICH - Câu đối Tết 35 99 35.35%
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 10 27 37.04%
379 NUMTRANS - Ghép số 143 234 61.11%