Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
237 DISCOUNT - Khuyến mại 152 472 32.20%
243 DANCE - Khiêu vũ 146 381 38.32%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 146 362 40.33%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 144 434 33.18%
257 SEQ - Dãy số 143 664 21.54%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 143 365 39.18%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 139 313 44.41%
396 BTCANDY - Chia kẹo 139 278 50.00%
379 NUMTRANS - Ghép số 139 226 61.50%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 137 359 38.16%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 128 207 61.84%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 122 344 35.47%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 120 212 56.60%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 117 269 43.49%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 111 228 48.68%
602 KSUM 110 189 58.20%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 109 175 62.29%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 107 296 36.15%
426 DPLATGACH – Lát gạch 103 200 51.50%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 102 303 33.66%
4 QUINE - Hack não!!! 102 673 15.16%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 98 169 57.99%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 97 219 44.29%
255 ZSUM - ZERO SUM 95 354 26.84%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 94 188 50.00%