Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
243 DANCE - Khiêu vũ 146 381 38.32%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 219 380 57.63%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 179 368 48.64%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 143 365 39.18%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 146 362 40.33%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 137 359 38.16%
255 ZSUM - ZERO SUM 95 354 26.84%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 90 351 25.64%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 122 344 35.47%
600 HEIGHT 79 343 23.03%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 75 336 22.32%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 330 23.33%
380 CALFTEST - Thi Nghé 160 325 49.23%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 93 317 29.34%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 139 313 44.41%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 75 311 24.12%
363 DOEXAM - Làm bài thi 153 307 49.84%
543 SPANNING – Cây khung 155 304 50.99%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 102 303 33.66%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 171 296 57.77%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 107 296 36.15%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 86 284 30.28%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 69 283 24.38%
396 BTCANDY - Chia kẹo 139 278 50.00%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 64 274 23.36%