Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
4 QUINE - Hack não!!! 102 671 15.20%
5 DATE - Đoán ngày 14 61 22.95%