Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
4 QUINE - Hack não!!! 60 332 18.07%
5 DATE- Đoán ngày 10 32 31.25%