Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
4 QUINE - Hack não!!! 75 479 15.66%
5 DATE - Đoán ngày 12 39 30.77%