Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
380 CALFTEST - Thi Nghé 160 325 49.23%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 46 93 49.46%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 140 360 38.89%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 64 156 41.03%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 215 376 57.18%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 111 228 48.68%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 154 402 38.31%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 91 186 48.92%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 68 134 50.75%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 64 192 33.33%
396 BTCANDY - Chia kẹo 131 244 53.69%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 31 110 28.18%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 53 222 23.87%
402 PROJECTS - Dự án 215 395 54.43%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 142 354 40.11%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 62 224 27.68%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 345 638 54.08%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 221 623 35.47%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 179 484 36.98%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 14 29 48.28%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 30 100 30.00%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%