Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 8 12.50%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 10 20 50.00%
872 VIRUS 3 14 21.43%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
874 MEMORIES - Hồi ký 7 41 17.07%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
876 CIRCUIT - Tụ điện 0 1 0.00%
877 TRIAGLES - Tam giác 0.00%
878 TRIMINOS 0.00%
882 WTREE 0.00%
887 POSTMAN - Chuyển phát hàng 1 17 5.88%
888 MAYUI - Máy ủi 25 35 71.43%
889 PHOTO - Bức ảnh đẹp 5 5 100.00%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 22 13.64%
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 19 100 19.00%
895 KEYBOARD - Bàn phím 1 6 16.67%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 1 38 2.63%
897 SANNEN - San nền 28 75 37.33%
898 BANDWIDTH - Băng thông 0.00%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 18 144 12.50%
902 ZIMA - Mùa đông đang đến 0 6 0.00%
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%
926 LADDER - Lấy đồ 13 31 41.94%
970 SKIING - Trượt tuyết 1 36 2.78%
1049 ACM - Cuộc thi lập trình 13 23 56.52%