Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
871 TREELAMP - Đèn trang trí 10 20 50.00%
872 VIRUS 2 13 15.38%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 37 16.22%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
876 CIRCUIT - Tụ điện 0 1 0.00%
877 TRIAGLES - Tam giác 0.00%
878 TRIMINOS 0.00%
882 WTREE 0.00%
887 POSTMAN - Chuyển phát hàng 1 17 5.88%
888 MAYUI - Máy ủi 22 29 75.86%
889 PHOTO - Bức ảnh đẹp 5 5 100.00%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 4 75.00%
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 18 92 19.57%
895 KEYBOARD - Bàn phím 1 6 16.67%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 1 34 2.94%
897 SANNEN - San nền 17 52 32.69%
898 BANDWIDTH - Băng thông 0.00%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 17 139 12.23%
902 ZIMA - Mùa đông đang đến 0 6 0.00%
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%
926 LADDER - Lấy đồ 13 29 44.83%
970 SKIING - Trượt tuyết 0 1 0.00%
1049 ACM - Cuộc thi lập trình 10 15 66.67%
1080 SPSEQ - Chia dãy 19 37 51.35%