#876. CIRCUIT - Tụ điện

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Một mạch điện sử dụng tụ điện giống hệt nhau có cùng một giá trị điện dung C . Các tụ điện có thể được mắc nối tiếp hoặc song song để tạo thành các đơn vị, và sau đó chúng có thể được mắc nối tiếp hoặc song song với các tụ điện khác hoặc các đơn vị khác để tạo thành đơn vị lớn hơn, và cứ như vậy cho đến khi có một mạch cuối cùng. Sử dụng thủ tục đơn giản với n tụ điện giống hệt nhau, chúng ta có thể làm cho các mạch có các tổng điện dung khác nhau. Ví dụ, với n=3 mỗi tụ có giá trị 60µF , chúng ta có thể có được 7 tổng giá trị điện dung khác nhau.

Gọi D(n) là số lượng tổng giá trị điện dung khác nhau có thể có được khi sử dụng n tụ điện có giá trị bằng nhau và các thủ tục đơn giản mô tả ở trên.

Yêu cầu: Cho biết n , hãy tính D(n) .

Dữ liệu vào:

  • Một số nguyên dương n\ (1\le n\le 18) ;

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên dương là D(n) .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:

1

Dữ liệu ra:

1

Dữ liệu vào:

2

Dữ liệu ra:

3

Dữ liệu vào:

3

Dữ liệu ra:

7