Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1080 SPSEQ - Chia dãy 22 43 51.16%
572 SPY - Điệp viên 18 41 43.90%
631 SQUARE 10 15 66.67%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 55 186 29.57%
574 STABLE - Ổn định 22 28 78.57%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 60 100 60.00%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 48 197 24.37%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 46 75 61.33%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 40 61 65.57%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 41 130 31.54%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 75 172 43.60%
679 STR 13 16 81.25%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 33 91 36.26%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 180 466 38.63%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 36 56 64.29%
617 SUB 22 108 20.37%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
680 SUBSTR – Khớp xâu 88 273 32.23%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 1 1 100.00%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 69 152 45.39%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 17 24 70.83%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 17 27 62.96%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 15 19 78.95%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 6 10 60.00%