#679. STR

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Chùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 16

Cho hai số nguyên N M . Tạo một chuỗi bằng cách ghép M lần số nguyên N lại và một chuỗi bằng cách ghép N lần số nguyên M lại với nhau. Trong hai chuỗi trên, chuỗi nào có thứ tự từ điển bé hơn?

Dữ liệu vào:

  • Một dòng gồm hai số nguyên N M .

Dữ liệu ra:

  • Gồm một dòng duy nhất là chuỗi có thứ tự từ điển bé hơn.

Giới hạn:

  • 1 ≤ N, M ≤ 9 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 4
Dữ liệu ra:
3333
Dữ liệu vào:
7 7
Dữ liệu ra:
7777777
Giứi thích:
  • Ở ví dụ 1 , hai chuỗi được tạo là 3333, 444