Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10038 MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31) 0.00%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 6 14 42.86%