Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
241 XEPGACH - Xếp gạch 36 87 41.38%
664 XORSUM 3 6 50.00%
577 ZAM - Kén chồng 43 108 39.81%
902 ZIMA - Mùa đông đang đến 0 6 0.00%
255 ZSUM - ZERO SUM 99 362 27.35%