Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 15 34 44.12%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 26 113 23.01%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 41 105 39.05%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 36 63 57.14%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 23 89 25.84%
705 CD2B15 - Tổ hợp 17 96 17.71%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 30 48 62.50%
708 CD2B19 - Ước 10 27 37.04%
709 CD2B20 - Cân đĩa 8 17 47.06%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 52 23.08%
827 SEQ - Dãy số 39 131 29.77%
828 SEQPART – Chia dãy 17 37 45.95%
829 PAGODA - Famous Pagoda 7 42 16.67%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 39 68 57.35%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 42 76 55.26%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 59 145 40.69%
838 MSE07B - Xếp hàng ưu tiên 21 71 29.58%
839 KRYP6 16 49 32.65%
840 ANUMLA - Khôi phục lại mảng 3 9 33.33%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 35 75 46.67%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 28 56 50.00%
843 SEATS - Chỗ ngồi trong nhà hát 6 12 50.00%
844 SUMSEQ0 - Đoạn con tổng bằng không 64 413 15.50%