Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
615 BEGIN9 19 84 22.62%
616 NUMBER - Cặp bài trùng 19 80 23.75%
617 SUB 22 108 20.37%
618 COMPRESS 18 41 43.90%
620 METTING 20 51 39.22%
621 POSIPROD - Tích dương 32 49 65.31%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 16 32 50.00%
623 LCMSEQ 19 104 18.27%
625 FUNCTION 16 19 84.21%
626 HARMONY 10 35 28.57%
627 DIVISIBLE 22 94 23.40%
628 POTTERY 65 217 29.95%
629 SAMEPAIR 22 79 27.85%
630 REPALIND 14 28 50.00%
631 SQUARE 10 15 66.67%
632 TRICOUNT 60 211 28.44%
633 COUNT 32 122 26.23%
634 GRADUATION 7 10 70.00%
636 MAXDIFF 56 79 70.89%
641 ELECTION 7 8 87.50%
642 DANCING 4 9 44.44%
643 LEXSTR 9 10 90.00%
646 TGD 21 71 29.58%
647 ELEVATOR 32 50 64.00%
648 BTOWER 8 32 25.00%