Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
240 IZO - Tấm cách nhiệt 59 86 68.60%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 7 15 46.67%
895 KEYBOARD - Bàn phím 1 6 16.67%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
839 KRYP6 16 49 32.65%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 109 175 62.29%
602 KSUM 113 197 57.36%
926 LADDER - Lấy đồ 13 29 44.83%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 35 83 42.17%
865 LCA - Cha chung gần nhất 32 49 65.31%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 6 21 28.57%
623 LCMSEQ 19 105 18.10%
643 LEXSTR 9 10 90.00%
5079 LKBIN - Liệt kê xâu nhị phân 36 42 85.71%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 112 229 48.91%
5086 LKDIG - Xếp số bằng que diêm (Easy version) 59 78 75.64%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 223 386 57.77%
5076 LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp 25 28 89.29%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 64 185 34.59%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 57 210 27.14%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 12 119 10.08%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 3 10 30.00%