Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 39 88 44.32%
572 SPY - Điệp viên 18 30 60.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 33 33.33%
574 STABLE - Ổn định 19 23 82.61%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 53 80 66.25%
577 ZAM - Kén chồng 39 95 41.05%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 23 59 38.98%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 67 391 17.14%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 16 27 59.26%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 30 74 40.54%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 39 66 59.09%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 166 378 43.92%
600 HEIGHT 77 340 22.65%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 130 348 37.36%
602 KSUM 108 187 57.75%
604 C3 46 153 30.07%
605 DEMSO 38 113 33.63%
606 CANDY - Chia kẹo 65 155 41.94%
607 MAKERECT 44 129 34.11%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 12 46 26.09%
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 27 56 48.21%
613 MILITARY 12 27 44.44%
615 BEGIN9 18 79 22.78%