Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 38 89 42.70%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
574 STABLE - Ổn định 24 33 72.73%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
576 COMNET - Mạng máy tính 72 110 65.45%
577 ZAM - Kén chồng 43 108 39.81%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 79 523 15.11%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 16 27 59.26%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 40 68 58.82%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 183 412 44.42%
600 HEIGHT 80 345 23.19%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 142 369 38.48%
602 KSUM 114 198 57.58%
604 C3 50 164 30.49%
605 DEMSO 40 119 33.61%
606 CANDY - Chia kẹo 72 163 44.17%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 13 53 24.53%
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 27 56 48.21%
613 MILITARY 12 27 44.44%