Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
677 FILEDEL 20 86 23.26%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 79 341 23.17%
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 45 110 40.91%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 36 62 58.06%
625 FUNCTION 16 19 84.21%
254 GAME - Trời cho 27 97 27.84%
659 GARDEN 1 4 25.00%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 13 221 5.88%
634 GRADUATION 7 10 70.00%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 6 8 75.00%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%
626 HARMONY 10 35 28.57%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 74 40.54%
651 HCN 5 14 35.71%
600 HEIGHT 80 345 23.19%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 75 315 23.81%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 71 209 33.97%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 97 323 30.03%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 67 279 24.01%
31 HY024 - Xe Buýt 0 17 0.00%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 0 22 0.00%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 16 27 59.26%
2026 IRREV - Phần tử không xác định 0 0 -
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 29 104 27.88%