Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1080 SPSEQ - Chia dãy 22 43 51.16%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 37 97 38.14%
1246 BONUS - Phần thưởng 77 319 24.14%
1247 EQUA - Phương trình 34 123 27.64%
1487 TYPING - Luyện gõ phím 2 20 10.00%
2021 DININGB - Bữa tối 23 38 60.53%
2026 IRREV - Phần tử không xác định 0 0 -
2042 EXAM - Làm bài thi 2 19 10.53%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 69 152 45.39%
2333 BEAUTARR 18 60 30.00%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 50 93 53.76%
5060 FACTORIAL - Số giai thừa 21 46 45.65%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 51 126 40.48%
5076 LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp 25 28 89.29%
5077 CHINHHOPLAP - Liệt kê các chỉnh hợp lặp 24 30 80.00%
5078 CHINHHOP - Liệt kê các chỉnh hợp (không lặp) 29 55 52.73%
5079 LKBIN - Liệt kê xâu nhị phân 36 42 85.71%
5086 LKDIG - Xếp số bằng que diêm (Easy version) 59 78 75.64%
5087 CANDIA - Cân đĩa 24 55 43.64%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 75 167 44.91%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 72 117 61.54%
5148 Traveling - Du lịch 52 108 48.15%
10018 SPIDERCANDY 5 24 20.83%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 3 10 30.00%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 15 57 26.32%