Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0.00%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 97 234 41.45%
844 SUMSEQ0 - Đoạn con tổng bằng không 95 527 18.03%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 2 13 15.38%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 49 255 19.22%
671 TABWALK 14 24 58.33%
256 TBC - Dãy số 61 273 22.34%
646 TGD 23 82 28.05%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 102 303 33.66%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 3 10 30.00%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 273 576 47.40%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 22 13.64%
5148 Traveling - Du lịch 49 103 47.57%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 10 20 50.00%
877 TRIAGLES - Tam giác 0.00%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 40 63 63.49%
632 TRICOUNT 60 212 28.30%
878 TRIMINOS 0.00%
1487 TYPING - Luyện gõ phím 2 20 10.00%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 12 36 33.33%
872 VIRUS 2 13 15.38%
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 19 100 19.00%
882 WTREE 0.00%