Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 10 25 40.00%
380 CALFTEST - Thi Nghé 160 325 49.23%
5087 CANDIA - Cân đĩa 23 54 42.59%
606 CANDY - Chia kẹo 70 160 43.75%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 86 284 30.28%
698 CD2B05 - Số đẹp 23 49 46.94%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 15 34 44.12%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 27 120 22.50%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 42 106 39.62%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 39 67 58.21%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 101 24.75%
705 CD2B15 - Tổ hợp 18 97 18.56%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 30 48 62.50%
708 CD2B19 - Ước 10 35 28.57%
709 CD2B20 - Cân đĩa 9 18 50.00%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 53 22.64%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 2 15 13.33%
5078 CHINHHOP - Liệt kê các chỉnh hợp (không lặp) 29 55 52.73%
5077 CHINHHOPLAP - Liệt kê các chỉnh hợp lặp 24 30 80.00%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 45 210 21.43%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 15 29 51.72%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 9 33 27.27%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 222 744 29.84%