Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1487 TYPING - Luyện gõ phím 2 20 10.00%
1247 EQUA - Phương trình 34 123 27.64%
1246 BONUS - Phần thưởng 64 256 25.00%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 37 97 38.14%
1080 SPSEQ - Chia dãy 22 43 51.16%
1049 ACM - Cuộc thi lập trình 10 17 58.82%
970 SKIING - Trượt tuyết 1 28 3.57%
926 LADDER - Lấy đồ 13 29 44.83%
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%
902 ZIMA - Mùa đông đang đến 0 6 0.00%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 17 140 12.14%
898 BANDWIDTH - Băng thông 0.00%
897 SANNEN - San nền 22 60 36.67%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 1 35 2.86%
895 KEYBOARD - Bàn phím 1 6 16.67%
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 19 100 19.00%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 22 13.64%
889 PHOTO - Bức ảnh đẹp 5 5 100.00%
888 MAYUI - Máy ủi 22 29 75.86%
887 POSTMAN - Chuyển phát hàng 1 17 5.88%
882 WTREE 0.00%
878 TRIMINOS 0.00%
877 TRIAGLES - Tam giác 0.00%
876 CIRCUIT - Tụ điện 0 1 0.00%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%