#656. CLKANGLE

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 12

Hùng năm nay lên lớp ba và em được học cách xem giờ đúng đến từng phút trên đồng hồ kim. Một trong những dạng bài tập nâng cao mà em phải làm là tính góc giữa kim giờ và kim phút vào một thời điểm nhất định. Sau khi đã giải xong 50 bài tập dạng này, Hùng cần một người thứ hai để kiểm tra kết quả làm việc của mình.

Hãy viết chương trình kiểm tra bài làm của Hùng bằng cách viết chương trình in ra góc giữa kim giờ và kim phút tại một thời điểm được cho trong dữ liệu vào.

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng chứa hai số nguyên h m (0 ≤ h ≤ 11; 0 ≤ m ≤ 59) mô tả thời điểm h giờ m phút.

Dữ liệu ra:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa một số thực làm tròn đến đúng một chữ số sau dấu phẩy thập phân là góc giữa kim giờ và kim phút tính bằng độ. Lưu ý rằng giá trị cần in ra phải không âm và không vượt quá 180.0

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
11 0
Dữ liệu ra:
30.0
Dữ liệu vào:
2 50
Dữ liệu ra:
145.0

Giới hạn:

  • Các test tương ứng với 24\% số điểm có m = 0
  • Các test còn lại tương ứng với 76\% số điểm có giới hạn như đề bài đã cho.