Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#65691 #656. CLKANGLE Accepted 100 100 ms 372 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex+_+ 2021-12-21 15:29:15
#77952 #656. CLKANGLE Accepted 100 116 ms 352 K C++ 17 / 226 B hihihi1 2022-03-18 23:41:05
#59629 #656. CLKANGLE Accepted 100 135 ms 356 K C++ 11 / 179 B ThMinh 2021-11-26 3:13:16
#5692 #656. CLKANGLE Accepted 100 137 ms 380 K C++ 14 / 242 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-14 1:14:29
#145441 #656. CLKANGLE Accepted 100 144 ms 380 K C++ 17 / 348 B Trần Long 2024-04-13 13:25:39
#145491 #656. CLKANGLE Accepted 100 151 ms 360 K C++ 17 / 295 B Đào Đức Thắng 2024-04-13 14:34:40
#145462 #656. CLKANGLE Accepted 100 157 ms 380 K C++ 11 / 345 B P V Anh 2024-04-13 13:46:04
#145414 #656. CLKANGLE Accepted 100 158 ms 408 K C++ 11 / 345 B Co_l_ngu_v_l 2024-04-13 13:04:18
#40028 #656. CLKANGLE Accepted 100 178 ms 396 K C++ / 329 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-28 1:15:59
#81587 #656. CLKANGLE Accepted 100 202 ms 352 K C++ / 424 B Đỗ Việt Cường 2022-04-13 11:03:06


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: