Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#65691 #656. CLKANGLE Accepted 100 100 ms 372 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex+_+ 2021-12-21 15:29:15
#77952 #656. CLKANGLE Accepted 100 116 ms 352 K C++ 17 / 226 B hihihi1 2022-03-18 23:41:05
#138070 #656. CLKANGLE Accepted 100 123 ms 484 K C++ 17 / 3 K R 2023-05-13 9:33:57
#59629 #656. CLKANGLE Accepted 100 135 ms 356 K C++ 11 / 179 B ThMinh 2021-11-26 3:13:16
#5692 #656. CLKANGLE Accepted 100 137 ms 380 K C++ 14 / 242 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-14 1:14:29
#40028 #656. CLKANGLE Accepted 100 178 ms 396 K C++ / 329 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-28 1:15:59
#81587 #656. CLKANGLE Accepted 100 202 ms 352 K C++ / 424 B Đỗ Việt Cường 2022-04-13 11:03:06


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: