#661. COUNTSTR

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 13

Cho một xâu ký tự S gồm toàn chữ cái alphabet in thường (az). Bạn hãy đếm số cặp chỉ số (l, r) với l < r sao cho:

  • S_l \ne S_r
  • S_l \ne S_i, ∀i ∈ (l, r)
  • S_r \ne S_i, ∀i ∈ (l, r)

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu ký tự S\ (2 ≤ |S| ≤ 100000) .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là số cặp chỉ số (l, r) đếm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
abcde
Dữ liệu ra:
10