Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10038 MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31) 0.00%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 14 30 46.67%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%
636 MAXDIFF 56 79 70.89%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 15 57 26.32%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 140 367 38.15%
888 MAYUI - Máy ủi 23 33 69.70%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 3 6 50.00%
672 MDIST 18 27 66.67%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 128 207 61.84%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 37 16.22%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 180 408 44.12%
620 METTING 20 51 39.22%
613 MILITARY 12 27 44.44%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 219 754 29.05%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 174 394 44.16%
838 MSE07B - Xếp hàng ưu tiên 22 75 29.33%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 26 100 26.00%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 124 39.52%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 74 152 48.68%
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 27 56 48.21%
845 NOST - Không segment tree 0 1 0.00%
846 NOST2 - Không Binary index tree 4 6 66.67%