#845. NOST - Không segment tree

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Thầy giáo có điểm của 𝑁 học sinh: 𝑎_1, 𝑎_2, … 𝑎_𝑁\ (1 ≤ 𝑎_𝑖 ≤ 50) . Học sinh thứ 𝑖 có điểm là 𝑎_𝑖 . Thầy giáo giao cho bạn hai loại câu hỏi như sau:

  • Loại 1 : dạng 1\ 𝐷\ 𝑀 là yêu cầu bạn cập nhật lại bạn thứ D với điểm số là M ;
  • Loại 2 : dạng 2\ 𝐿\ 𝑅 là hỏi giữa đoạn [𝐿, 𝑅] thì hai điểm bằng nhau nào có khoảng cách xa nhất, nếu không có hai điểm bằng nhau thì in ra điểm nhỏ nhất trên đoạn đó, nếu có khoảng cách bằng nhau thì in ra điểm nhỏ nhất trong số những cặp có khoảng cách xa nhất đó.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số 𝑁, 𝑄 là số học sinh và số câu hỏi (1 ≤ 𝑁, 𝑄 ≤ 10^5) ;
  • Dòng tiếp theo là điểm ban đầu của N học sinh;
  • 𝑄 dòng tiếp theo cho tương ứng Q câu hỏi theo định dạng như trên.

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi câu hỏi loại 2 thì in ra một số là kết quả tương ứng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 6
12 13 13 12 1
2 1 3
2 1 2
2 1 5
1 3 5
1 1 5
2 1 3
Dữ liệu ra:
13
12
12
5
Giải thích:

5 bạn học sinh, 6 câu hỏi:

  • Câu (2,1,3) trong đoạn [1,3] in ra 13 vì khoảng cách lớn nhất là 1 ;
  • Câu (2,1,2) trong đoạn [1,2] không có điểm nào lặp lại;
  • Câu (2,1,5) in ra 12$ vì có khoảng cách xa nhất;
  • Sau 2 câu cập nhật thì câu cuối cùng in ra 5 .